میوه های آلرژی زا،علائم و درمان: وقتی سیستم ایمنی بدن، واکنش نامناسبی نسبت به پروتئین های موجود در یک ماده غذایی نشان بدهد آلرژی غذایی…